Научни направления

Опаковане

Екструзия

Моделиране и симулиране

CFD – Изчислителна хидродинамика

Кавитационна обработка на вода и течности

Други