Опаковъчни материали, опаковки, опаковъчни технологии и опаковъчна техника

Катедра „Машини и апарати за хранителновкусовата промишленост“ развива като самостоятелно направление опаковането като част от образователната и научната си дейност.

Това дава възможност Университета по хранителни технологии да се обособи като един от центровете в Република България, даващ възможност за развитието на съвременни технологии за опаковане и съхранение на хранителни продукти.

В Университета по хранителни технологии в Пловдив са разработени много научни трудове в областта на опаковането, като повечето от тях са на научноизследователски екипи с участие на членове на катедра МАХВП.

През последните години в областта на опаковането са финансирани от университета или външни организации, включително и по програми на ЕС много научноизследователски проекти.

В катедрата са работили и докторанти по своите докторски тези докторанти и пост докторанти от чужди университети – Брашов, Букурещ, Питещи, Киев.

Част от проектите са с фирми от хранителната, питейната и машиностроителната промишленост в България. Проектите са изцяло финансирани от филмите и дават възможност за реализиране на постиженията на изследователските екипи в практиката.

Съвместно с изследователи от други университети и научноизследователски институти от България и чужбина са разработени нови опаковъчни материали, опаковки, технологии за опаковане и опаковъчна техника.

По проблеми, свързани с опаковането на хранителни продукти и напитки са публикувани десетки научни разработки в наши и чужди периодични издания, докладване са на наши и чужди научни конференции.

В областта на опаковъчните материали са разработени антибактериални и Биоразлагаеми гъвкави фолиа (съвместно с екип от Политехника Букурещ 3 месеца е работила докторантка по проблема в катедра МАХВП). Своята постдокторска работа са провели изследователи от Букурещ и Питещи по проблемите на антибактериалните опаковъчни материали чрез използване на различни природни материали в качеството си на антибактериални агенти.

В областта на технологиите за опаковане на хранителни продукти екипи от катедрата имат разработки, приложими в опаковането на свежи плодове и зеленчуци чрез прилагане на саморегулираща се опаковъчна система с модифицирана атмосфера. Технологията е показала отлични резултати при опаковане на ягоди, нарязани плодове и зеленчуци за нуждите на кетъринга и др.

В областта на техниката за опаковане екипи от катедрата са участвали в проекти в областта на създаване на технологии и техника за прилагането им с цел повишаване безопасността на опаковъчните материали и опаковки, в проекти, финансирани от фирми и др.

Екипи от катедра МАХВП има реализирани проекти във фирми в областта на обучението по проблеми, свързани с опаковането. Такива са проекти за обучение на целия колектив на Кока Кола, Костинброд, екип от фирма „Юри Гагарин“ Пловдив и др.

Част от проектите в областта на опаковането имат значим икономически и екологичен ефект върху производството и опаковането на храни и напитки. Някои от тези проекти са свързани с олекотяване на опаковки от стъкло и пластмаса, включващи и разработване на докторски тези, успешно защитени през годините в университета.