Проекти

Стартира проект NUTRILAB – Nutritional labeling study in black sea region countries

Цели на проекта

Участници в проекта

Колектив от преподаватели, докторанти и студенти от катедра МАХВП участва в международен проект NUTRILAB, финансиран със средства от 7-ма Рамкова Програма на ЕС. Съвместно с колективи от Румъния, Украйна, Молдова, Русия и колеги от филиала в Разград на РУ „Ангел Кънчев“ ще бъде реализирано проучване на особеностите на етикетирането на храни и напитки в сраните от Черноморския регион.

Проектът NUTRILAB предвижда в рамките на период от три години да се направи задълбочено изследване на проблемите, свързани с иизпълнението на информационната функция на потребителските опаковки за хранителни продукти и напитки.

Проекти, реализирани в катедра МАХВП

1. “Консултации при разработването на лаборатория за изпитване на картон за производство на опаковки”. Договор с АДЛ Печатница „Идеал” по линия на програмата за трансфер на знания от научни звена към фирми на Министерството на икономиката. Ръководител на проекта – Ст. Стефанов.

2.  Оптимизиране масата на опаковки от РЕТ (полиетилентерефталат) за хранителни течности чрез използване на съвременни методи за инженерен анализ. Ръководител на проекта – Ст. Стефанов.

3. Подобряване параметрите на процеса опаковане и повишаване качеството на опакованите хранителни продукти чрез използване на гъвкави и прецизни дозиращи системи. Ръководител на проекта – Ст. Стефанов.

 4. Изследване, анализ и оценка на техническото състояние на линия за бутилиране на течни продукти /пиво/ в стъклени бутилки и линия за бутилиране на течни продукти /пиво/ в РЕТ. Договор 8/09 с „Карлсберг България АД /„Пиринско пиво”/ Ръководител на проекта – Ст. Стефанов.

5. Анализ на техническото състояние на линии за пълнене на хранителни течности. Договор 31/09 с „Карлсберг България АД /„Шуменско пиво”/. Ръководител на проекта – Ст. Стефанов.

6. Изследване възможностите за увеличаване срока на годност на някои хранителни продукти чрез прилагане на кислородни абсорбери (активни опаковки) в опаковки с модифицирана атмосфера. Договор по фонд «Наука» на УХТ-НИС 14/10. Ръководител на проекта – Ст. Стефанов.

7. Консултации във връзка с внедряване на нова технология за опаковане на хранителни продукти. Договор с НИС и фирма ВЕГА СТАР ООД, Бяла Слатина. Ръководител на проекта – Ст. Стефанов.

8. „Въвеждане      на  нови  показатели  за       управление  на  качеството на  шоколадови  изделия“. Договор №2/2012 – Крафт Фуудс,      Своге.

9. Виртуална      лаборатория за моделиране и симулиране на обекти и процеси с приложение в      хранителната промишленост. Ръководител на проекта – проф. д-р инж. М.      Ангелов. Договор №  9/2012-Фонд      Наука на УХТ.