(Bulgarian) Преподаватели от катедра МАХВП с ново учебно помагало за студентите

(Bulgarian) Годишната студентска награда „ Проф. Стефан Дичев” за 2012 г. се присъжда на инж. Чавдар Сергиев Саздов от катедра МАХВП

(Bulgarian) Стартира проект NUTRILAB

Защита на дипломни работи

На 6 декември от 9.00 часа в зала 109 на 4 блок катедра МАХВП ще проведе защита на дипломни работи!
Всички абсолвенти, които желаят да се явят на тази дата 10 дни преди тази дата да представят в 104 кабинет дипломните си работи!

(Bulgarian) Студент от катедра МАХВП с международно отличие

The First Masters of Packaging

Добре дошли!

Катедра МАХВП е създадена през 1973 г., с решение на АС на ВИХВП, с цел провеждане на профилиращо обучение на студентите от специалност “Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост” (МАХВП). За годините от основаването на катедра „Машини и апарати за хранителновкусовата промишленост“ са завършили повече от 900 инженери с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“.

Катедрата е без аналог в областта на висшето образование в национален мащаб и е едно от водещите звена в обучението на специалисти в областта на хранителното, биотехнологичното и опаковъчното машиностроене.